Φορολογία & Ασφάλιση διαχειριστή IKE

Πως φορολογείται, και ποιος πρέπει να ασφαλιστεί σε μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)

Φορολογία & Ασφάλιση διαχειριστή IKE

Πως φορολογείται, και ποιος πρέπει να ασφαλιστεί σε μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)

 

Φορολογικός Συντελεστής

Ο φορολογικός συντελεστής είναι τώρα 24% επί των καθαρών κερδών (από 28%).
Παρακράτηση φόρου στη διανομή κερδών είναι τώρα 10% (από 15%).

Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 116 του Ν. 4072/2012 τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.∆. 258/2005 ορίζοντας ότι στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ υπάγονται:

01. Οι Διαχειριστές ΙΚΕ.

Οι διαχειριστές Ι.Κ.Ε. που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων.
Διαχειριστές μπορεί να είναι και τρίτα πρόσωπα.

02. Ο Μοναδικός Εταίρος

Σε περίπτωση Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, ο μοναδικός εταίρος οφείλει να είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ.
Τα εν λόγω πρόσωπα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ σε όλη την επικράτεια, όπως κατ’ αναλογία ισχύει για τα υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ πρόσωπα των άλλων μορφών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΕΠΕ και ΑΕ).

Οι Λοιποί Εταίροι

Οι λοιποί εταίροι της Ι.Κ.Ε. που δεν τυγχάνουν διαχειριστές της, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

Παράδειγμα :

Έχει δημιουργηθεί μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία στην οποία είναι μέτοχοι ο Α με ποσοστό συμμετοχής 1%, όπου είναι και διαχειριστής και ο Β με ποσοστό συμμετοχής 99%, που είναι απλός μέτοχος, δηλαδή δεν ασκεί την διαχείριση της εταιρείας (τυγχάνει να είναι και συνταξιούχος), ποιος από τους δύο εταίρους έχει την υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ;

Απάντηση:

Στον ΕΦΚΑ θα ασφαλιστεί υποχρεωτικά μόνο ο Α επειδή είναι ο μοναδικός διαχειριστής της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής σε αυτή και οι εισφορές θα υπολογιστούν επι του ποσοστού του, δηλαδή αν η εταιρεία έχει κέρδη 100.000 ευρώ ( 100.000 * 1% = 1.000 ), επί των 1.000 ευρω.

Σύσταση ΙΚΕ

Πως ιδρύεται μια ΙΚΕ και ποια τα βήματα για την σύστασή της ΙΚΕ

Διαχείριση IKE

Ποιος διαχειρίζεται και εκπροσωπεί μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)

Μετοχικό Κεφάλαιο IKE

Γιατί η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) αναφέρεται σαν εταιρεία του ενός ευρώ;

Φορολογία & Ασφάλιση

Πως φορολογείται, και ποιος πρέπει να ασφαλιστεί σε μια ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)

Μετατροπή σε ΙΚΕ

Πως μετατρέπεται μια Εταιρεία άλλης μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)