Γιατί ιδρύουμε ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία) – Ο Απόλυτος Οδηγός ΙΚΕ από την KRS2018-11-09T17:39:45+00:00

ΙΚΕ : ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Σύσταση εταιρείας ΙΚΕ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΚΕ

Η ΙΚΕ είναι κεφαλαιουχική εταιρεία που εισήχθη με το Ν.4072/2012. Η εταιρεία αυτή έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση.

KRS – Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για την ίδρυση ΙΚΕ ή μετατροπή της εταιρείας σας σε ΙΚΕ!

Στην KRS αναλαμβάνουμε την ίδρυση της εταιρείας εξ ολοκλήρου καθώς και την τήρηση των λογιστικών αρχείων παραθέτοντας χρηματοοικονομική πληροφόρηση μηνιαία έτσι ώστε να λαμβάνετε τις καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.
Απορίες; Είμαστε στην διάθεσή σας

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις της ΙΚΕ ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της, με την επιφύλαξη του άρθρου 79 που αναφέρεται στις Εγγυητικές Εισφορές.

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές).

Η πράξη σύστασης της εταιρείας καταρτίζεται με έγγραφο που πρέπει να περιέχει το καταστατικό. Δεν είναι συμβολαιογραφικό εκτός αν το προβλέπει ειδική διάταξη ή το επιλέξουν οι ιδρυτές.

Η σύσταση της εταιρείας γίνεται στην υπηρεσία μιας στάσης, συνήθως δεν υπερβαίνει τις 7 ημέρες.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο IKE.

«Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ.»

Το κεφάλαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό. Συχνά αποκαλείται εταιρεία του 1 ευρώ!
Απορίες; Είμαστε στην διάθεσή σας

Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με:

01. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

Οι «κεφαλαιακές εισφορές» αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας.

Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο αποτελεί στοιχείο ενεργητικού, που μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

Είναι η συνηθέστερη συμμετοχή.

02. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι «εξωκεφαλαιακές εισφορές» συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών.

Οι παροχές αυτές πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό και εκτελούνται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.

03. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

Οι «Εγγυητικές εισφορές» είναι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό.

Ο εταίρος που παρέχει εγγυητική εισφορά θεωρείται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι σε θέση και ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο, να προβεί στις καταβολές των χρεών της εταιρείας μέχρι του ποσό που συμφωνείτε.

Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού της ευθύνης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ EBOOK ΤΗΣ KRS «ΤΑ 5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΙΚΕ»

Διαχείριση IKE.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές.

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το μοναδικό εταίρο (νόμιμη διαχείριση).

Επείγουσες πράξεις διαχείρισης, από την παράλειψη των οποίων απειλείται σοβαρή ζημία της εταιρείας, μπορεί να διενεργεί κάθε εταίρος χωριστά, ειδοποιώντας τους λοιπούς εταίρους.

Απορίες; Είμαστε στην διάθεσή σας

Ευθύνη Διαχειριστή.

Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα.

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

Αρμοδιότητες Εταίρων.

Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

  1. για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν ο παρών νόμος ή το καταστατικό προβλέπει ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο το διαχειριστή.
  2. για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60.
  3. για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη.
  4. για τον αποκλεισμό εταίρου.
  5. για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της.
  6. για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Φορολογία & Ασφάλιση διαχειριστή IKE.

ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ

Φορολογικός Συντελεστής

Ο φορολογικός συντελεστής είναι 29% επί των καθαρών κερδών.

Παρακράτηση φόρου στη διανομή κερδών 15%.

Απορίες; Είμαστε στην διάθεσή σας

Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 116 του Ν. 4072/2012 τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 1 του  Π.∆. 258/2005 ορίζοντας ότι στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ υπάγονται:

01. Οι Διαχειριστές ΙΚΕ.

Οι διαχειριστές Ι.Κ.Ε. που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων.

Διαχειριστές μπορεί να είναι και τρίτα πρόσωπα.

02. Ο Μοναδικός Εταίρος

Σε περίπτωση Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, ο μοναδικός εταίρος οφείλει να είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ.

Τα εν λόγω πρόσωπα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ σε όλη την επικράτεια, όπως κατ’ αναλογία ισχύει για τα υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ πρόσωπα των άλλων μορφών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΕΠΕ και ΑΕ).

Οι Λοιποί Εταίροι

Οι λοιποί εταίροι της Ι.Κ.Ε. που δεν τυγχάνουν διαχειριστές της, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

Παράδειγμα :

Έχει δημιουργηθεί μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία στην οποία είναι μέτοχοι ο Α με ποσοστό συμμετοχής 1%, όπου είναι και διαχειριστής και ο Β με ποσοστό συμμετοχής 99%, που είναι απλός μέτοχος, δηλαδή δεν ασκεί την διαχείριση της εταιρείας (τυγχάνει να είναι και συνταξιούχος), ποιος από τους δύο εταίρους έχει την υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ;

Απάντηση:

Στον ΕΦΚΑ θα ασφαλιστεί υποχρεωτικά μόνο ο Α επειδή είναι ο μοναδικός διαχειριστής της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής σε αυτή και οι εισφορές θα υπολογιστούν επι του ποσοστού του, δηλαδή αν η εταιρεία έχει κέρδη 100.000 ευρώ ( 100.000 * 1% = 1.000 ), επί των 1.000 ευρω.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΙΚΕ

Μετατροπή σε ΙΚΕ.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΙΚΕ

Εταιρεία άλλης μορφής μπορεί να μετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με απόφαση των εταίρων ή των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής.
Απορίες; Είμαστε στην διάθεσή σας

Σε κάθε περίπτωση, εάν εταίροι της εταιρείας πρόκειται να λάβουν μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, απαιτείται η συναίνεση τούτων.

Η απόφαση για μετατροπή με το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., τα αποτελέσματα όμως της μετατροπής δεν επέρχονται, αν μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την καταχώριση δανειστής ή δανειστές της εταιρείας προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη μετατροπή.

Με τις αντιρρήσεις αυτές οι δανειστές μπορούν να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον η οικονομική κατάσταση της μετατρεπόμενης εταιρείας καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, τούτο σημειώνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με αίτηση της εταιρείας και η μετατροπή συντελείται από το χρόνο καταχώρισης της σημείωσης αυτής.

Σε περίπτωση που προβληθούν αντιρρήσεις το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, να επιτρέψει τη μετατροπή εάν κρίνει ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή οι εγγυήσεις που έχουν λάβει οι δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις που τους προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους.

Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται μόνο σε ανακοπή ερημοδικίας. Στην περίπτωση αυτή, η μετατροπή συντελείται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή που απορρίπτει την ανακοπή ερημοδικίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνία.

KRS – Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για την ίδρυση ΙΚΕ ή μετατροπή της εταιρείας σας σε ΙΚΕ!

Στην KRS αναλαμβάνουμε την ίδρυση της εταιρείας εξ ολοκλήρου καθώς και την τήρηση των λογιστικών αρχείων παραθέτοντας χρηματοοικονομική πληροφόρηση μηνιαία έτσι ώστε να λαμβάνετε τις καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.
KRS Λογιστικές, Φορολογικές, Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

– Λ.Συγγρου 72, Αθήνα, ΤΚ 11742
– Φιλελλήνων 1-3, Πειραιάς, ΤΚ 18536
– Αγγελάκη 3, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54621
Τηλέφωνο: 210 93 41 211
Fax: 210 93 41 212
Website: krs.gr
Email: krs@krs.gr